เจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการ SoTL ครั้งที่ 5 วันที่ 27-29 มีนาคม 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ Scholarship of Teaching and Learning “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อหลัก “Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats” ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีภาคีเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในครั้งนี้เจ้าภาพหลักคือ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กิจกรรมมีทั้งการบรรยายแลกเปลี่ยนแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การเสวนา กรณีศึกษาจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดย รศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย ศ. ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ดร.ปรัชญา บุญขวัญ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาแห่งโลกอนาคต โดย ศ. ดร.จรัส สุวรรณเวลา และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยมี รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวเปิดงาน ในการนี้ รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ดำเนินการประชุมในกิจกรรมของวันที่ ในช่วง Lunch Meeting การประชุมระดับผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่มาเข้าร่วมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประเด็นการจัดตั้งเครือข่าย SoTL รวมถึงความร่วมมือพัฒนาการศึกษาไทย นอกจากนี้คณาจารย์ของสถาบันฯ เป็นวิทยากร Show & Share ในหัวข้อ Innovations for Teaching and Learning โดย ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และ ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และจัด Workshop หัวข้อ การอธิบายการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยภาพ (Visual Explanation of Statistical Analysis) โดย ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย และ ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ด้วย

ชมภาพ วีดิทัศน์ และเอกสารที่ใช้จัดกิจกรรมในงาน ได้ที่ https://www.sotl5.org/

 

Views : 58
Please follow and like us: