shortcourse

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สอน Python อย่างไรให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทำโครงงานอย่างง่ายได้”

          วิทยาการคำนวณ (Computing Science) เป็นรายวิชาใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะแนวคิดเชิงคำนวณในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ แนวคิดการจัดการเรียนรู้นี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น

          ภาษาไพทอน (Python) เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากไม่ยึดติดกับ platform มีความเป็น open source ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงสามารถปรับโค้ดของคนอื่นมาใช้ในงานของเราได้ จึงเป็นเหตุผลให้มีคนช่วยกันพัฒนา นำมาสู่การประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ เวบ การคำนวณ การแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือแม้แต่เกม ด้วยเหตุนี้ ภาษาไพทอนจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งหัวข้อสำคัญในการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย

โครงการนี้เหมาะสำหรับ
  1. ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พื้นฐานที่จำเป็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  1. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  2. มีความตั้งใจและอยากเรียนรู้

**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง**
ความต้องการของระบบ
  1. CPU : Core i5, i7 or faster
  2. RAM : 4GB Minimum (8 GB Recommended)
  3. OS : Windows 8 and later, Mac OSX 10.6 and later, Ubuntu 16.10 and later

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
  – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30–16:30 น.
ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
  – วันเสาร์–อาทิตย์ที่ 20–21 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30–16:30 น.
ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ข้อกำหนดและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
   1. เป็นครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2562
   2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณให้แก่นักเรียน
   3. มีคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัวที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นและสามารถนำมาใช้ในการทำกิจกรรม
   4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้ง 3 วัน ในกรณีที่เข้าร่วมได้ไม่ถึง 80% ของจำนวนชั่วโมงทั้งหมด ท่านจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
   5. ยินดีรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
   คุณเจณิสตา พวงทอง
   สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
   อีเมล์ : jenisdha@socialtech.or.th
   เบอร์ติดต่อ : 061-369-9191

Views : 957
Please follow and like us: