Sustainable Development Goals


เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ (End poverty in all its forms everywhere)


เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)

 


เป้าหมายที่ 3
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and
promote well-being for all at all ages) 


หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่มาและความสำคัญสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดได้กับตนเองหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสถาบันฯจัดขึ้น จึงมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ13 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือกับโรคภัยต่างๆ ในปัจจุบันที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนในครอบครัวได้
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมบุคลากรและนักศึกษา
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม19
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง3
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ24 - 25 เมษายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับการตรวจสุขภาพ สามารถค้นหาสภาวะความเสี่ยงของโรคต่างๆ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม36
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ 
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง3
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการสานพลังสร้างสุขภาวะ
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ23 มกราคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์-
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการฝึกปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมบุคลากรและนักศึกษา
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม20
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง3
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการสานพลังสร้างสุขภาวะ: Baby Face Yoga
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ14 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการศาลาเรือนไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์-
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการฝึกปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมบุคลากรและนักศึกษา
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม15
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง3


เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) 


หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการรับเชิญจาก ASEAN-QA ในการเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมทีมทำงานจากผู้แทนของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
ที่มาและความสำคัญ -
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ25-27 เมษายน 62
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ Atma Jaya Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานด้านประกันคุณภาพของระดับอุดมศึกษา
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการการประชุมและการรวบรวมบทความ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมผู้แทนของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรมออกสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพของระดับอุดมศึกษา
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รุ่นที่ 1
ที่มาและความสำคัญสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
จึงจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีอาจารย์ประจำสถาบันฯ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการวันที่ 5 มิถุนายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุม IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการฟังบรรยาย และจัดกลุ่มทำกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมบุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม10
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรมบุคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รุ่นที่ 2
ที่มาและความสำคัญสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
จึงจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีอาจารย์ประจำสถาบันฯ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ1 กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุม IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการฟังบรรยาย และจัดกลุ่มทำกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมบุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม8
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรมบุคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ (Master Teacher)
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ26-28 ตุลาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้,บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ (Master Teacher) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมครูระดับชั้นประถมศึกษา
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการIL SHORT COURSE “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)”
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ29 ตุลาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์-
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการฟังบรรยาย
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม-
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม16
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการIL SHORT COURSE “Active Learning โดยการ ถามคือสอน”
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ24 พฤศจิกายน 2561
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในชั้นเรียนได้
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการการบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมครู อาจารย์
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการกิจกรรม Hour Of Code Thailand 2018
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ2 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการชั้น 38 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA),บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน สังคมแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะด้าน Coding ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมนักเรียน
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม200
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ Coding เพิ่มมากขึ้น
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ (Master Teacher)
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ22-23 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้,บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ (Master Teacher) โดยการฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดผ่าน Code.org
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมครูระดับชั้นประถมศึกษา
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม สามารถเขียนโปรแกรมบังคับรถสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการ SoTL ครั้งที่ 5
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ27-29 มีนาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สถาบันคลังสมองของชาติ, สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด หลักการตลอดจนวิธีการในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้งจากวิทยากรชาวไทย และต่างประเทศ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดีในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการการฟังบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม150
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางวิชาการ มีการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และเกิดเครือข่ายวิชาการทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการIL SHORT COURSE “การจัดการเรียนวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา ด้วย Code.Org”
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ30 มีนาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยกิจกรรมถอดปลั๊ก และ Code.org
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมครูระดับประถมศึกษา และ ผู้ที่มีความสนใจเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษา
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม19
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้”
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 13-14 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการผลิตงานวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการนำเสนอรูปแบบอื่นต่อไปได้
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมบุคลากรทางการศึกษาและบุคลลทั่วไปที่สนใจ
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม29
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Adobe Audition, Adobe After Effects และ Adobe Premiere เพื่อผลิตงานวีดิทัศน์ได้
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 19-21 เมษายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้,บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย),สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคมภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม เพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ และให้เกิดแนวคิดเชิงคำนวณรวมถึงมีความเข้าใจพื้นฐานทางด้านโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน และสามารถทำโครงงานอย่างง่ายด้วยไพทอนตลอดจนมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อสอนไพทอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม50
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อสอนไพทอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการเรียนการสอน
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 1-5 กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการเรียนการสอน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการการบรรยายและจัดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 8-12 กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการเรียนการสอน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการการบรรยายและจัดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการIL Short Course “Brain-Based Learning”
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 16-17 กันยายน 2652
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักการศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง Brain-Based Learning
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการการบรรยาย
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมนักการศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง Brain-Based Learning
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4
หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการMinesweeper Robot Camp
ที่มาและความสำคัญ-
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 21-23 กันยายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้,สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.),องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการค่ายส่งเสริมทักษะ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรมเพื่อเข้าใจการทำงานของหุ่นยนต์ การประกอบหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมควบคุม
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง4


เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls) 


เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยส้าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all) 


เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) 


เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all) 


เป้าหมายที่ 9:  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) 


เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within and among countries) 


เป้าหมายที่  11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) 


เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns) 


หัวข้อรายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่มาและความสำคัญการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งเสริมด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ระยะเวลาการย่อยสลาย การนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ-
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม-
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม-
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน
 Click
รูปภาพประกอบ 
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง12


เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เป้าหมายที่ 14:  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development)


ป้าหมายที่ 15:  ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss)


เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels)


ป้าหมายที่ 17:  เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development)

Views : 106 since 16 August 2018