ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ม.เกษตร วันที่ 10 ตุลาคม 2562

อบรม/บริการวิชาการ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมาและการดำเนินงานพันธกิจวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการของสถาบันฯ แนะนำตัวอย่างนวัตกรรมจากงานวิจัยของสถาบัน เช่น เครื่องผสมแสงสี โดย ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย บอร์ดเกมเกี่ยวกับชีววิทยา โดย คุณลลิต์ภัทร กิจเกียรติพงษ์ นักศึกษาปริญญาเอกของสถาบันฯ และทดลองใช้ชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน (I-Kit) จากนั้นนำเยี่ยมชม ห้องเรียน Smart Classroom สำนักงานผู้อำนวยการ ห้องผลิตสื่อ และห้องปฏิบัติการ โดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับและนำชมห้องต่าง ๆ ฝั่งอาคารสถาบันนวัตกรรม อ.ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง เจ้าของผลงานการผลิตซิลิกา แอโรเจล ต้นทุนต่ำ แนะนำผลิตภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ กิจกรรมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 303 อาคารปัญญาพิพัฒน์ และอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 45
Please follow and like us: