พิธีทําบุญตักบาตร และพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีทําบุญตักบาตร และพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 41
Please follow and like us: