เหรียญทอง และเหรียญเงิน กีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 มิถุนายน 2567

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 วันที่ 5 มิถุนายน 2567

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เข้าร่วมการเสวนารับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาระบบกำกับติดตามการบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ” วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

วิทยากรบรรยาย วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Authentic learning and Updated Chat GPT and AI for Education” คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 มิถุนายน 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ม.มหิดล ด้านการศึกษา MUADP Level1 รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

วิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย และติดตามประเมินผล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567

วิทยากรบรรยาย วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Authentic learning and Updated Chat GPT and AI for Education” คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม Robot War)” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

111,623 views since 16 August 2018