ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 วันที่ 5 มิถุนายน 2567

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เข้าร่วมการเสวนารับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาระบบกำกับติดตามการบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ” วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอาจารย์สายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 4 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567

โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล MUPSF Level 3-4 ระดับ Advance Education Training (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF Level 3-4 รุ่นที่ 5) ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม Robot War)” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม AI)” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ Edtech Advance: Shaping the future of learning อนาคตไร้ขีดจำกัด : การศึกษาไทยยุค AI วันที่ 6 มิถุนายน 2567

111,217 views since 16 August 2018