โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ฯ กิจกรรม STEM โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการทำโครงงานตามหลักสะเต็มศึกษา (STEM & Robotics Camp (AI))” โรงเรียนสุราษฏร์ธานี วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566

วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นนวัตกร” โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “STEM & Robotics Camp” โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

100,462 views since 16 August 2018