แสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นของส่วนงาน และผู้ได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล 1 มีนาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เช้ารับรางวัลพนักงานและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ตำแหน่งลักษณะงานด้านวิชาการ อายุงานไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป สำหรับผู้มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง  และสำหรับผู้มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ได้แก่ นางสาวจิราพร ธารแผ้ว
โดยได้รับเกียรติบัตร จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ารับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 คน แยกตามอายุงาน ดังนี้

อายุงาน 10 ปี ได้รับเข็มชั้นที่ 2 จำนวน 5 คน ได้แก่
1. รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
2. ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
3. นางสาวจันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี
4. นางสาวนีรชา กลิ่นพยอม
5. นายพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ

อายุงาน 5 ปี ได้รับเข็มชั้นที่ 3 จำนวน 1 คน ได้แก่
อ. ดร.อาทร นกแก้ว

Views : 65
Please follow and like us: