โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม Robot War)” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม Robot War)” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

โดย อาจารย์ ดร.ติณภพ แพงผม คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และคุณนำโชค ขุนหมื่นวงค์ เป็นวิทยากร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน LED พร้อมทำความรู้จักกับบอร์ดไมโครบิตและฟังก์ชั่นต่าง ๆ สำหรับการสั่งงาน และฝึกเขียนโปรแกรมคำสั่งพื้นฐาน เรียนรู้เทคนิคการออกแบบโครงงาน ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานเซนเซอร์ ระบบขับเคลื่อนด้วยระบบ Radio แล้วออกแบบ และออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นหุ่นยนต์โดยใช้บอร์ดไมโครบิตได้ และท้ายสุดเราจะมีการทบทวนความรู้ (Debrief) และการสะท้อนคิด (Reflect) เพื่อขยายแนวความคิดและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งเข้าสู่ชีวิตประจำวันของเรา นอกจากนี้ยังมีรางวัลและของที่ระลึกพร้อมกับเกียรติบัตรให้แก่น้อง ๆ และถ่ายภาพร่วมกัน

Views : 35 views