ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม และทีม ผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม Best Practice Mission 2023 วันที่ 6 กันยายน 2566

ข่าวกิจกรรม
🎉 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม หัวหน้าทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์อมร ปรีชารัตน์ คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร คุณพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ คุณนำโชค ขุนหมื่นวงค์ และคุณจิราภรณ์ การะเกตุ
🏆 ผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม “Best Practice Mission 2023” Mission ที่ 2 (ผลงานระดับดีเยี่ยม) สำหรับการประกวดในหัวข้อ “กลยุทธิ์การจัดการเรียนการสอนที่ได้ประยุกต์ใช้ Coding” ผลงาน : STEM & Robotics
Views : 35 views