วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยและพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้ง สำหรับครูและนักเรียน” โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วันที่ 6 กันยายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

อาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์อมร ปรีชารัตน์ อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยและพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้ง สำหรับครูและนักเรียน” โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนและนักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการคิด วันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องนวัตกรรม โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Views : 9 views