วิทยากร “ค่ายบูรณาการ STEM” นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพงษ์ไผท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ คุณพัชรศิษฏ์ ปีเจริญ และ คุณนำโชค ขุนหมื่นวงค์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม “ค่ายบูรณาการ STEM” เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรัทธาสมุทร

โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้

โมดุล 1 : ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน LED

โมดุล 2 : ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานเซนเซอร์

โมดุล 3 : ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานระบบขับเคลื่อนด้วยระบบ Radio

โมดุล 4 : ออกแบบ และสร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบสร้างชิ้นงานหุ่นยนต์โดยใช้บอร์ดไมโครบิต ทดสอบและประเมินชิ้นงานให้หุ่นยนต์ทําภารกิจ

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

Views : 72 views