จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 56 – Lectures Delivered

Newsletters

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จะพัฒนาแบบไหนให้ครูต้นแบบ (MASTER TEACHER)”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “จะพัฒนาแบบไหนให้ครูต้นแบบ (MASTER TEACHER)” โดยมี พล.อ.ต.นพ. ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการ สวบ.ทอ. เป็นประธาน ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 กองวิทยากร สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ได้รับเชิญไปบรรยายใน การเสวนา“นวัตกรรมสร้างได้ ง่ายนิดเดียว” ในงานปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 อ. ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย มหิดล ได้รับเชิญไปบรรยายใน การเสวนา“นวัตกรรมสร้างได้ ง่ายนิดเดียว” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.นพ.กรกช เกษประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ในงานปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน งานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ “Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรอบรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จำนวน 100 คน ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการ คิดของครู สู่ผู้เรียน” ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ชั้น 3

ทีมวิทยากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญจัด Workshop ในนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 อ. ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย และ คุณวีณา เนาวประทีป ทีมวิทยากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “สื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ Building the Number Sense” ณ ห้องประชุม Amber 4 ในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่“เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019” ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยมีการแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 16 views