จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 56 – Visitors

Newsletters

ต้อนรับวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าว ต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำเสนอประวัติความ เป็นมาของสถาบันฯ การดำเนินงานและพันธกิจต่าง ๆ การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน และการบริหาร จัดการด้านต่าง ๆ ที่จะนำไปเป็นต้นแบบและประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรเยี่ยมชมสถาบันนวัตกรรมฯ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียน รู้ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมาและการดำเนินงานพันธ กิจ วิจัย การศึกษา การบริการวิชาการ และทดลองใช้ชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน (I-Kit) ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่ม จำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย แนะนำตัวอย่างนวัตกรรมจากงานวิจัย คือ เครื่องผสมแสงสี คุณลลิต์ภัทร กิจเกียรติพงษ์ นักศึกษาปริญญาเอกของสถาบันนวัตกรรมฯ นำเสนอบอร์ดเกมเกี่ยวกับชีววิทยา จากนั้นนำชม ห้องเรียน Smart Classroom ณ อาคารปัญญาพิพัฒน์ หลังจากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมมายังอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย รศ. ดร. นาย แพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับและนำชมห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ห้องผลิตสื่อ และห้องปฏิบัติการ โดย อ.ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง เจ้าของผลงานการผลิตซิลิกา แอโรเจล ต้นทุนต่ำ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์แก่ผู้เยี่ยมชม

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 21 views