จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 60 – นวัตกรรมจากสถาบัน

Newsletters

ผลของความเป็นผลึกต่อการสะท้อนรังสีอินฟราเรดของอนุภาค Indium Tin Oxide (ITO)

สุพรรณ ยอดยิ่งยง
Tshering Nidup
ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์
ธัญชนก หงสกุล
     

      ปัจจุบัน Indium tin oxide (ITO) ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากสามารถทำให้เป็น  film ใส และนำไฟฟ้าได้ดี ตัวอย่างการนำ ITO มาใช้ประโยชน์เช่นทำเป็น film เคลือบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ film เคลือบแผ่น solar cell หรือการทำเป็น film เคลือบเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน โดยการสะท้อนรังสีความร้อน (infrared, IR) เช่น film เคลือบกระจกรถยนต์ เป็นต้น  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการสังเคราะห์ ITO เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับเคลือบเพื่อประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคนิคการสังเคราะห์แบบ sol-gel และมีการ sonicate ในระหว่างการเตรียมตัวอย่าง ผลจากการทดลองพบว่าสภาพความเป็นผลึกของตัวอย่างที่เตรียมมีผลต่อคุณสมบัติการสะท้อนรังสีความร้อน โดยความเป็นผลึกของตัวอย่างที่เตรียมดังแสดงในรูปที่  1 ซึ่งความเป็นผลึกของตัวอย่างจะมากขึ้น เมื่อมีการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ > 400 0C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

รูปที่ 1 XRD patterns of ITO powders: (a) RT1 (b) SN1 (c) RT2, and (d) SN2
รูปที่ 2 SEM micrograhs of (a) RT1 (b) RT2 (c) SN1 and (d) SN2

      ข้อมูลจาก XRD (รูปที่ 1) และ ภาพถ่าย SEM (รูปที่ 2) จะเห็นว่าเมื่อตัวอย่างมีความเป็น crystalline สูงขึ้น ลักษณะของอนุภาค ITO  จะเปลี่ยนไปจากอนุภาคทรงกลม (a, b)  เป็นลักษณะเรียวยาวมากขึ้น (Cและ D)

     วิธีการทดสอบและผลการทดสอบประสิทธิภาพความเป็นฉนวนของตัวอย่าง ITO ที่สังเคราะห์ขึ้นในการวิจัยนี้ ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4

รูปที่ 3 In-house set up for IR thermal insulation testing
รูปที่ 4 Internal temperature (T2) in the box with different kind of ITO samples and commercial antimony tin oxide (ATO) coated on glass slide. The outer temperature (T1) was 93.51.2C.

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 65 views