จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 61 – สาระน่ารู้ 6

Newsletters

คำศัพท์น่ารู้...สำหรับการซื้อสินค้าใน E-commerce

อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ


        ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากในยุคนี้มีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายรวมถึงประเทศไทยด้วย ถือว่าเป็นอีกช่องทางที่ทำให้การซื้อขายสินค้าง่ายกว่าเดิมที่ต้องเดินทางไปยังห้างร้านต่าง ๆ ถึงจะซื้อสินค้าได้
E-commerce มาจากคำว่า Electronic Commerce หรือภาษาไทยเรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มขึ้นเมื่อประมาณต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มต้นมาจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ต่อมาเมื่อมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เมื่อมีการพัฒนาด้านอินเตอร์เน็ตและเว็บ ทำให้หน่วยงาน บุคคลสามารถเข้าถึง เพิ่มความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการดำเนินการ
ในปัจจุบัน E-commerce ครอบคลุมในธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซื้อหุ้น การทำงาน ให้บริการลูกค้า การประมูล และการซื้อขายสินค้า โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต
การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีหลายวิธี ซึ่งเป็นการขายผ่านทางเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจที่ต่างกัน โดยสามารถแบ่งประเภท E-commerce ดังนี้

  • ร้านค้าออนไลน์ คือ เว็บไซต์ขายของออนไลน์ ที่ผู้ขายหรือร้านค้าสามารถสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อขายสินค้าตนเองได้
  • เว็บไซต์สื่อกลาง คือ ธุรกิจขายของออนไลน์ที่ทำตัวเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น Shopee Lazada
  • ขายของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย คือ ผู้ขายใช้โซเชียลมีเดียในการโพสต์สินค้า พูดคุยกับผู้ซื้อ รวมถึงการถ่ายทอดสด (Live) ขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และ Twitter

        โดยการขายของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย จะมีคำศัพท์ในการซื้อขายสินค้า โดยเป็นคำศัพท์ในการสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน โดยขอยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้ในการซื้อขายผ่านช่องทางนี้ คือ

  • CF (ซี-เอฟ) คือ Confirm คือ การยืนยันของผู้ซื้อที่ต้องการจะซื้อสินค้าตัวนั้น โดยส่วนมากมักจะเรียกสั้นกว่านั้นเหลือแต่ F (เอฟ) ตัวเดียวก็ได้
  • CC (ซี-ซี) คือ Cancel คือ การยกเลิกสินค้าที่เคยได้ CF ไว้แล้ว
  • CF no CC (ซี-เอฟ-โน-ซี-ซี) คือ Confirm no Cancel คือ การที่ผู้ซื้อยืนยันที่จะซื้อสินค้าชนิดนี้แล้วไม่สามารถยกเลิกได้ บางร้านหากถ้ายกเลิกสินค้า หรือไม่โอนชำระเงิน จะทำการบล็อก (blog) ผู้ซื้อรายนั้น
  • IB (ไอ-บี)/ทักแชท คือ อินบ๊อกซ์ คือ ข้อความที่ทางร้านหรือผู้ขาย ให้ผู้ซื้อส่งข้อความไปในกล่องข้อความของทางเพจร้าน อาจจะเพื่อรวมยอดส่งสินค้า หรือเพื่อคุยเรื่องรายละเอียดสินค้า
  • รส (รอ-สอ) คือ รวมส่ง คือ หากซื้อสินค้านี้ ราคานี้คือรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว จะไม่เสียค่าส่งให้กับทางร้านขายอีก
  • ลทบ (ลอ-ทอ-บอ) คือ ลงทะเบียน คือ การจัดส่งแบบส่งไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียน ซึ่งค่าจัดส่งจะถูกกว่าส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ โดยผู้ซื้อสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งได้หากทางร้านมีตัวเลือกการจัดส่ง
  • EMS (อี-เอ็ม-เอส) คือ Express Mail Service คือ การจัดส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ

          ทั้งนี้อาจจะคงมีคำศัพท์/ตัวย่อ อีกมากมาย หากการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังได้รับความนิยมจากผู้ซื้อต่อไปในอนาคต

อ้างอิงจาก
Tiger. (2020). Ecommerce คืออะไร? เหมือนกับการตลาดออนไลน์หรือเปล่านะ?. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564. จากเว็บไซต์ https://thaiwinner.com/ecommerce/.

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 71 views