จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 67 – นวัตกรรมจากสถาบัน

Newsletters

uSAP: แนวปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้วยการสังเกตสำหรับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมการจัดการเวลาและความแม่นยำในการจัดการหุ่นจำลองที่มีสมรรณะสูงของนักศึกษาพยาบาล

เรื่อง : ดร.นันทกานต์ มณีจักร1, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี2,

        High Fidelity Simulation (HFS) เป็นหุ่นคอมพิวเตอร์ที่สามารถเลียนแบบการตอบสนองทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยที่ใช้ในการฝึกพรีคลินิกในนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้การเรียนรู้ด้วย HFS มีความหมาย จำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการสังเกตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ การศึกษาครั้งนี้จึงพัฒนารูปแบบการสังเกตซึ่งเรียกว่า uSAP ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานเฉพาะของบทบาทที่สังเกต (S) การให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อการสังเกต (A) และกระบวนการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง (P) ซึ่งทั้งหมดสามารถทำได้อย่างทุกที่ (U) ประสิทธิผลของรูปแบบการสังเกตนี้ได้รับการประเมินในหมู่นักศึกษาพยาบาล 98 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ผู้ที่ใช้รูปแบบ uSAP ผู้ที่ทำการสังเกตโดยไม่มีแนวทางที่แน่นอน และผู้ที่ไม่มีการสังเกต ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันสามประการคือการเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความเร็วในการทำภารกิจ HFS และความแม่นยำในการบริหารงานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณชีพห้าประการ นอกจากนี้การศึกษาสำรวจประโยชน์ของรูปแบบ uSAP โดยใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับนักศึกษาพยาบาล 10 คน การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าผู้ที่ใช้แบบจำลอง uSAP มีประสิทธิภาพสูงกว่าทั้งสองด้าน ผลการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่ารูปแบบ uSAP ช่วยให้นักศึกษาพยาบาลเรียนรู้จากความผิดพลาดของเพื่อนร่วมงานจัดโครงสร้างความคิดของพวกเขาอย่างเป็นระเบียบมีสมาธิและเข้าใจการกระทำที่มีรายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงแนะนำให้อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ HFS พิจารณาใช้รูปแบบ uSAP เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสังเกตซึ่งจะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
        บทความนี้จึงขอนำเสนอแนวทางในการทำการสังเกตด้วยวิธี uSAP ตามรายละเอียดดังนี้

S คือ การสังเกตที่เฉพาะเจาะจงของงานที่มอบให้กับผู้สังเกตการณ์ ซึ่งจำเป็นต้องระบุจำนวนงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและงานใดเป็นงานที่ถูกกำหนดให้กับผู้สังเกต ซึ่งสามารถแบ่งตามบทบาทการพยาบาล (หัวหน้าพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลผู้บันทึก) ดังนั้นผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งจึงเฝ้าดูผู้ฝึกหัดคนหนึ่งต่อไป อย่างไรก็ตามหากต้องการสังเกตหลายบทบาทเขาสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ที่แพร่หลายเพื่อดูวิดีโอที่บันทึกไว้ของการปฏิบัติ HFS ซ้ำ ๆ

A คือ การสังเกตอย่างเอาใจใส่สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายทั้งความรับผิดชอบของบทบาทนั้นและการโต้ตอบของบทบาทนั้นกับผู้อื่น ในการดูแลการพยาบาลงานเดียวสามารถเกี่ยวข้องกับขั้นตอนและการโต้ตอบจำนวนมาก ดังนั้นผู้สังเกตการณ์จึงต้องปฏิบัติตามรายละเอียดทุกอย่างอย่างรอบคอบ หัวข้อนี้ไม่เพียง แต่ช่วยให้ผู้สังเกตการณ์จดจ่อกับภารกิจบางอย่างเท่านั้น แต่ยังช่วยลดสิ่งรบกวนที่อาจเกิดขึ้นในการจำลอง มีหลายครั้งที่ผู้สังเกตการณ์ไม่สนใจสิ่งอื่น ๆ และท้ายที่สุดได้รับประสบการณ์น้อยลงจากการสังเกต

P คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามขั้นตอนที่สามารถอธิบายด้วยภาพกราฟิกหรืออธิบายด้วยวาจาในขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปองค์ประกอบนี้เป็นข้อมูลรายละเอียดของส่วน A ในขณะที่ส่วน A ทำหน้าที่จัดเตรียมภาพรวมของงานที่ได้รับมอบหมายส่วน P จะละเอียดยิ่งขึ้น บางครั้งผู้สังเกตการณ์ตัดสินใจที่จะวาดขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามผู้เรียนบางคนอาจชอบวิธีการเรียนรู้แบบอื่นเช่นการเขียน

U คือการสะท้อนว่าการสังเกตนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องจำลองสถานการณ์เพียงอย่างเดียว แต่ใช้ประโยชน์ของการเรียนรู้ออนไลน์คือผู้สังเกตการณ์สามารถจับภาพหน้าจอเพื่อเก็บบันทึกการปฏิบัติที่จำเป็นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะทำได้แตกต่างกัน จากนั้นพวกเขาสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพูดคุยกับเพื่อนและผู้สอนเพิ่มเติม ซึ่งวิธีการนี้ทำให้การสังเกตซ้ำไม่มีข้อจำกัดในห้องจำลอง แต่สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ที่แพร่หลายซึ่งผู้เรียนไม่มีขอบเขตในการเรียนรู้ทุกรูปแบบตราบใดที่พวกเขาสามารถติดต่อกันได้ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในขณะที่ทำการสังเกตการณ์และสิ่งนี้จะช่วยฝึกฝนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวกและการเรียนรู้ที่มีความหมาย

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 25 views