จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 67 – สาระน่ารู้ 2

Newsletters

10 Skills ที่โลกต้องการในอนาคต

เรื่อง : อรวรรณ ดวงสีใส

         อย่างที่เรารู้กันปัจจุบันแค่ทักษะในอาชีพนั้น อาจไม่เพียงพอแล้วสำหรับการทำงานในยุคโลกอนาคต เพราะWorld Economic Forum ได้เปิดเผยในรายงาน Future of Jobs ที่คาดการณ์ไว้ว่า ในระหว่างปี 2015-2020 มนุษย์จะตกงานทั้งหมดสุทธิแล้วประมาณ 5.1 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นจากการ disrupt ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่เพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และเพื่อตอบสนองการทำงานในยุคต่อไป ดังนั้น 10 Skills ที่เราควรมีคือ
ความคิดสร้างสรรค์:
        การคิดสิ่งใหม่ๆ ต่อยอด-ต่อเติมจากสิ่งที่มีอยู่ ความคิดในการพัฒนาสิ่งต่างๆ และนี่คือหนึ่งในสิ่งที่หุ่นยนต์ยังตามมนุษย์ไม่ทัน โลกอนาคตของการทำงานต้องการความคิดสร้างสรรค์จากมนุษย์อีกมากอย่างแน่นอน เพราะหุ่นยนต์ยังทำในส่วนนี้ไม่ได้
การคิดเชิงวิพากษ์:
        การคิดในลักษณะนี้ถือเป็นหนึ่งในหนทางของการแก้ไขปัญหาอันซับซ้อนผ่านกระบวนการคิด การตั้งคำถาม การใช้เหตุผลและตรรกะ ซึ่งขั้นแรกอาจจะต้องเริ่มต้นฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้เสียก่อน
ความฉลาดทางอารมณ์:
        อีกสิ่งหนึ่งที่หุ่นยนต์ยังไม่มีในตอนนี้ คือ “อารมณ์” มนุษย์ในโลกของการทำงานในโลกอนาคตจำเป็นต้องมี EQ ที่สูงมาก เพราะสิ่งนี้จะทำให้มีความสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
ทักษะในการเป็นผู้นำ:
        การแก้ปัญหาในงานของโลกอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน เพราะฉะนั้นใครที่มีทักษะในการนำ ไม่ว่าจะด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลัง หรือช่วยนำเพื่อนร่วมงานฝ่าฝันอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันล้วนจำเป็นทั้งสิ้น
ทักษะด้านเทคโนโลยี:
        แม้จะไม่ได้เชี่ยวชาญเท่ากับโปรแกรมเมอร์ แต่จำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของระบบไอทีต่าง ๆ และเข้าใจถึงผลกระทบที่จะส่งมายังธุรกิจหลักขององค์กรที่ตนเองกำลังทำงานอยู่
ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต:
        รักที่จะเรียนรู้และเติบโตอย่างแข็งแกร่งคือหนึ่งในทักษะที่จำเป็นต้องมีในโลกอนาคตของการทำงาน
ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล:
        เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็น เพราะจะนำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีมีตั้งข้อความที่ชัดเจน น้ำเสียงที่ใช้ และท่าทางประกอบ เหล่านี้ล้วนสำคัญทั้งสิ้น
ทักษะในการตัดสินใจ:
        หน้าที่ของมนุษย์ที่จะมีความสำคัญต่อโลกอนาคตของการทำงานที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและกล้าตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ทักษะในการเปลี่ยนแปลง:
        ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีสูงมาก รวดเร็วมาก และรุนแรงมาก ทักษะในการมองความเปลี่ยนว่าไม่ใช่อุปสรรคปัญหา แต่เป็นโอกาสในการฝ่าคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงไปสู่การเติบโตและสร้างสรรค์
ความฉลาดทางวัฒนธรรมและการเคารพในความหลากหลาย:
        ในอนาคตของโลกแห่งการทำงานจะเกี่ยวพันกับผู้คนที่หลากหลาย ดังนั้นมนุษย์ที่มีทักษะนี้จะช่วยให้เข้าใจและสามารถปรับตัวกับความหลากหลายได้ง่าย

ที่มา https://www.starfishlabz.com

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 33 views