จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 67 – สาระน่ารู้ 3

Newsletters

CHECO คืออะไร

เรื่อง :จตุุรงค์ พยอมแย้ม

         CHECO หรือชื่อ เต็ม ๆ ว่า CHE Curriculum Online คือระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฯ ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) CHECO เริ่มใช้ตั้งแต่ประมาณปี 2561 โดยหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หลังวันที่แจ้งเวียนหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว 1228 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ต้องพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฯผ่านระบบ CHECO แต่หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่ทราบว่า ทำไมต้องใช้ระบบ CHECO เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฯ?
        การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฯ ก็เพื่อแสดงว่าหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการกำหนด เพื่อสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน หากหลักสูตรไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ ก็ไม่แนะนำให้ผู้เรียนเข้าศึกษา แต่ไม่ห้ามหากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ และจำมีกระบวนการให้ชะลอการรับนักศึกษาทันที รวมทั้งนำหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไข
        โดยปกติแล้วนั้น การจัดทำหลักสูตรฯนั้น จะจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) แบบเต็มรูปให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษาที่กำหนด จากนั้นจึงส่งเล่มไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) เพื่อพิจารณา ซึ่งใช้เวลามากในการดำเนินการและพิจารณา จนทำให้การรับสมัครเสร็จสิ้นหรือเปิดภาคการศึกษาไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งผู้เรียนและหลักสูตรฯ ถ้าหากว่าผลการพิจารณาต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข
        การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับทราบหลักสูตร (แบบเดิม) กับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฯ (แบบใหม่) นั้น เพื่อเปลี่ยนระบบการเสนอข้อมูลจากรูปแบบ manual ไปสู่ระบบ Online ที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ทำให้เกิดความรวดเร็ว ทันเวลาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในระบบ CHECO กับเล่มเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) โดยให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลัก คือ 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 2. โครงสร้างหลักสูตร 3. อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
        นอกจากนี้กับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฯ (แบบใหม่) ผ่านระบบ CHECO ยังเพื่อการเผยแพรข้อมูลหลักสูตรให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างครบถ้วนทุกหลักสูตร ทำให้เกิดความมั่นใจก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ที่มา:
https://ops.go.th/th/
http://202.28.55.154/checo/
https://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/doc/pr/CHECO/Change%20the%20course.pdf

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 128 views