คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงาน 13 มิถุนายน 2562

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ Brian-Based Learning อ.ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง บรรยายในหัวข้อ Silica Aerogel อ.ดร.อาทร นกแก้ว คุณจิราพร ธารแผ้ว และคุณธนายุทธ อังกิตานนท์ บรรยายในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนการผลิตมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ อ.ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย และอ.ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ บรรยายในหัวข้อ Board Game เพื่อการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้มาพัฒนาเทคนิคการสอนและการเรียนรู้ การถามและตอบข้อซักถาม การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้บุคลากรได้เกิดแนวคิดในด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในกาเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ให้กับคณะผู้ศึกษาดูงานจำนวน 113 คน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง MASHARE อาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

[Download] เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนการสอนการผลิตมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้  

Views : 23
Please follow and like us: