ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 มิ.ย. 2562

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คุณจันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี และคุณอนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในโครงการการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในยุคไทยแลด์ 4.0 ให้กับบุคลากรจำนวน 115 คน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ ห้อง 203 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Views : 24
Please follow and like us: