โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “STEM & Robotics Camp” โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

🌐🤖 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “STEM & Robotics Camp” ขึ้นให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับประสบการณ์ทางการศึกษาและปฏิบัติการที่มีประโยชน์ 🏫👩‍💻 โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (STEM) 🚀🤖 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2108

ทีมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรที่รับผิดชอบในการสอนและควบคุมกิจกรรมนี้ประกอบด้วย คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และคุณนำโชค ขุนหมื่นวงค์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน STEM และระบบหุ่นยนต์ 🧑‍🏫🤖

กิจกรรมในโครงการนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม การใช้ LED และบอร์ดไมโครบิต 🖥💡 โดยให้นักเรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน LED และทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของบอร์ดไมโครบิต เพื่อเสริมสร้างทักษะในการออกแบบโครงงานและการเขียนโปรแกรม 💻🔧

นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ฝึกทักษะในการใช้เซนเซอร์และระบบขับเคลื่อนที่ใช้ระบบ Radio ในการสั่งงาน และได้รับความเข้าใจในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์โดยใช้บอร์ดไมโครบิต 🤖🔍 โครงการนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการส่งเสริมนักเรียนในการศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้าน STEM และหุ่นยนต์ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์และเปิดโอกาสในการเรียนรู้และสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ 🎓🤖

Views : 17 views