โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” ปีที่ 3 กิจกรรม Robot War#1 วันที่ 5 เมษายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” ปีที่ 3 กิจกรรม Robot War#1 สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์อมร ปรีชารัตน์ อาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน LED พร้อมทำความรู้จักกับบอร์ดไมโครบิตและฟังก์ชั่นต่าง ๆ สำหรับการสั่งงาน และฝึกเขียนโปรแกรมคำสั่งพื้นฐาน เรียนรู้เทคนิคการออกแบบโครงงาน ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานเซนเซอร์ ระบบขับเคลื่อนด้วยระบบ Radio แล้วออกแบบ และออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นหุ่นยนต์โดยใช้บอร์ดไมโครบิตได้ ณ ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

Views : 235 views