จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 68 – สาระน่ารู้ 2

Newsletters

Soft Skills คืออะไร ทำไมต้องเรียนรู้?

เรื่อง : จตุุรงค์ พยอมแย้ม

         ในยุคปัจจุบันมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเกิดมาเพื่อทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จนทักษะบางอย่างกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์เริ่มขาดไปโดยไม่รู้ตัว
แต่หารู้ไม่ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เข้ามาทดแทนความต้องการทักษะทางอาชีพที่ได้มาจากการเรียนรู้ด้านทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ หรือ Hard skills จนทำให้อาชีพบางอย่างหายไป และอีกไม่นานอีกหลายอาชีพจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองหากเรายังไม่มีข้อได้เปรียบมากกว่าเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอยู่ทุกวัน คงเป็นไปได้ยากที่เราจะอยู่รอดในการแข่งขันเพียง Hard skills อย่างเดียว จึ่งต้องมีการเรียนรู้ทักษะ Soft skills ขึ้นมา


Soft Skills หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การใช้ชีวิตในสังคม รวมไปถึงอารมณ์ ซึ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก Soft skills เป็นทักษะที่เทคโนโลยีในไม่สามารถเรียนรู้และเข้ามาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ หากเปรียบว่า Hard skills เป็นเหมือนใบเบิกทาง แต่ Soft skills นั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสไปสู่ความสำเร็จให้เรามากยิ่งขึ้น
หลายๆ มหาวิทยาลัยจึงมีการกำหนดให้มีการพัฒนาทักษะ Soft skills ให้กับนักศึกษาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนไปของโลก โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะ Soft skills ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ทักษะทางอารมณ์ ทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะในการริเริ่มสร้างสรรค์ทักษะ และทางสังคม เป็นต้น
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญโดยแบ่งทักษะ Soft skills ที่นักศึกษาต้องเรียนรู้เอาไว้ 6 ด้านคือ 1) Communication and Language Skills, 2) Leaderships and Management skills, 3) Creative and Innovative Skills, 4) Digital Literacy Skills, 5) Health Literacy Skills และ 6) Entrepreneurial Literacy Skills ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นส่วนที่สำคัญของการไปสู่ความสำเร็จทั้งในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคต
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ทักษะต่างๆ โดยสามารถให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ นอกเหนือจากโครงการอบรมของ Soft Skills ของมหาวิทยาลัย เช่น Coursera หรือ LinkedIn แล้วนำมาเทียบด้านทักษะตามที่กำหนดได้
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า Hard skills อย่างเดียวอาจจะไม่พอเป็นที่จะสร้างจุดยืนที่แตกต่างให้เรา แต่ Soft skills นั้นจะเป็นจุดแข็งให้กับตัวเรามากขึ้น
เมื่อเรามีการเรียนรู้ทักษะ Soft skills ไปแล้ว ทักษะก็จะอยู่ติดตัวเราต่อไปแม้ว่าในอนาคตเราจะเปลี่ยนสายอาชีพหรือเปลี่ยนงานก็ตาม ที่สำคัญเลยทักษะ Soft skills เหล่านี้จะยิ่งถูกพัฒนามากขึ้น จากตัวเราที่ลงมือทำหรือฝึกด้วยตัวเองผ่านสภาพแวดล้อมที่เราใช้ชีวิต หรือจากบุคคลรอบข้าง ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา:
https://graduate.mahidol.ac.th/softskills/th/
https://thegrowthmaster.com/growth-mindset/softskills-for-digital-era

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (1 votes, average: 1.00 out of 4)
Loading…
Views : 31 views