จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 68 – สาระน่ารู้ 4

Newsletters

การบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย

เรื่อง : อนงค์ ตังสุหน

         ในทุกปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ทุกส่วนงานทำหนังสือแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการนำไปทดรองจ่าย ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจของแต่ละส่วนงานต่อมหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มปีงบประมาณอย่างน้อย 30 วัน และจะต้องรายงานผลการใช้เงินยืมทดรองจ่ายกลางปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณ ของทุกปี ในการบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่ายปัญหาที่หลาย ๆ คณะ สถาบัน พบก็คือ ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายแนบเอกสารการชำระเงินคืนไม่ครบถ้วน หรือส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายล่าช้า ซึ่งแนวทางที่การเงินจะต้องดำเนินการแก้ไขก็คือ จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินทดรองจ่าย พ.ศ.2551 เพื่อแก้ไขปัญหา

จากการรวบรวมข้อมูล การยืมเงินทดรองจ่าย ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2563-2565

ปีงบประมาณจำนวนครั้งในการยืมเงินทดรองจ่าย
ปีงบประมาณ 256320 ครั้ง
ปีงบประมาณ 256422 ครั้ง
ปีงบประมาณ 256539 ครั้ง

        ผลจากการรวบรวมข้อมูล ทำให้ทราบว่าความจำเป็นในการยืมเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2565 มีการยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน 39 ครั้ง เพื่อบริการวิชาการตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของสถาบันฯ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และจัดอบรม Short Course ซึ่งส่งผลต่อวงเงินยืมทดรองจ่ายไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ส่วนงานแจ้งขออนุมัติเพิ่มวงเงินยืมทดรองจ่าย โดยระบุเหตุผล และความจำเป็น เพื่อยื่นขออนุมัติระหว่างปีงบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อรับการจัดสรร เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันฯ เป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 26 views