ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ผลงานและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย” ในงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์ก่อตั้ง สู่งานครบรอบ 7 ปี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT) วันที่ 19 เมษายน 2566

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ผลงานและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย” ในงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์ก่อตั้ง สู่งานครบรอบ 7 ปี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT) โดยทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้นำ “โครงการพัฒนาของเล่น STEM เพื่อใช้เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้าน coding skill” เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 38 views