จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 65 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

       สวัสดีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ 2565 ครับ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค COVID-19 ครับ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 65 นี้ ท่านจะได้พบกับ คอลัมน์ศึกษาปริทัศน์ เกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม” ซึ่งเน้นในเรื่องการเขียนและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีความรับผิดชอบในสถานการณ์ปัจจุบันครับ ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะกล่าวถึง “เกมการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้วิวัฒนาการระดับจุลภาคของนักเรียนมัธยมศึกษา” ซึ่งจะกล่าวถึงแนวคิดทางชีววิทยาเรื่อง Microevolution ที่มีผลต่อวัฒนาการครับ
       สำหรับนวัตกรรมจากสถาบันฯ เรื่อง “Aim-Math: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น” ซึ่งเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เช่น การนำทางด้วยแป้นพิมพ์ ควบคุมระบบเสียงอ่าน และแสดงเสียงของแป้นพิมพ์ ซึ่งน่าสนใจมากครับ ในสาระน่ารู้ ท่านจะได้พบกับ (1) วาทกรรม ว่าด้วย เพื่อน (2) เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม (3) SciVal ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ ตอนที่ 5 – Trends & Reporting (4) ทำความรู้จักวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ที่ใช้กันในปัจจุบัน (5) การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านฝ้าเพดานด้วยนวัตกรรมระบบระบายอากาศเซลล์แสงอาทิตย์ (6) แนวคิดเร่ือง “การปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไทย: ไม่มีวันหยุดยั้ง” (7) Augmented Reality และ Virtual Reality กับการเรียนรู้ในยุคชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) (8) 5 แอปพลิเคชัน ฝึกภาษาสำหรับฝึกการเรียนรู้ (9) มารยาทของประเทศญี่ปุ่น ที่คนไทยต้องรู้ก่อนไปเที่ยว และ (9) Block Based Coding ด้วยบอร์ด Micro: Bit
        สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังจะเห็นได้จากภาพข่าวต่าง ๆ บทบาทที่สำคัญอันหนึ่งของสถาบันฯ คือโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา (Mahidol University Academic Development Program : MU-ADP#2) ซึ่งมี 2 หัวข้อใหญ่คือ การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (Mahidol University Professional Standard Framework – MUPSF) ระดับที่ 2 และ ระดับที่ 3-4 ซึ่งเป็นการส่งเสริมคณาจารย์ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยทางการศึกษา (สำหรับ ระดับที่ 1 ซึ่งเน้นเรื่องศาสตร์การสอน ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมไปแล้ว 6 รุ่นให้แก่อาจารย์ใหม่ในมหาวิทยาลัยฯ 300 กว่าท่าน)
        นอกจากนี้สถาบันฯ ยังจัดการอบรมแบบเผชิญหน้า 3 หลักสูตร ได้แก่ “Brain-Based Learning (BBL) การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง รุ่นที่ 7” กับ “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี รุ่นที่ 2” และหลักสูตรใหม่ล่าสุดเรื่อง “ผู้บริหารยุคใหม่กับการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์” ในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่กำลังจะถึงนี้ สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th สวัสดีครับ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 13 views