จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 65 – สาระน่ารู้ 3

Newsletters

SciVal ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์: Trends/Reporting (ตอนที่ 5)

เรื่อง : อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง

        ในฉบับนี้มาถึง 2 แถบ เมนูสุดท้าย ของ Scival ที่สามารถทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลการวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกได้ คือ เมนู Trends (ข้อมูลแนวโน้มการวิจัย) และเมนู Reporting (การแสดงผล)
        แถบเมนู Trends เป็นแถบแสดงเมนูข้อมูลแนวโน้มการวิจัย ผู้ใช้สามารถดูภาพรวมของงานวิจัย ที่ประกอบด้วย ประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ สถาบันที่มีผลงานตีพิมพ์ และผู้แต่งที่มีผลงานตีพิมพ์มากที่สุด จำนวนผลงานวิจัย จำนวนการอ้างอิง หน่วยงานความร่วมมือ และข้อมูลทุนวิจัย โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟเส้นตามที่ผู้ใช้ต้องการ นอกจากนี้ในแถบเมนูดังกล่าวยังสามารถวิเคราะห์ Keyphrase ของผลงานตีพิมพ์ โดยแสดงดังภาพ 1 – 2

ภาพที่ 1 หน้าจอแสดงผลในแถบเมนู Trends
ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงผลในแถบเมนู Keyphrase ของผลงานตีพิมพ์

จากภาพที่ 2 แสดง Top 50 Keyphrase ของผลงานตีพิมพ์ และการเติบโตหรือลดลงของผลงานตีพิมพ์ใน Keyphrase ดังกล่าวในช่วงปี 2018-2020 ในสาขา Education ที่น่าสนใจคือ คำว่า “Teacher” ซึ่งมีจำนวนผลงานตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น 33.0% ขณะที่คำว่า “Medical Education” มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ลดลง 2.0% หมายเหตุ ตัวอักษรสีเขียวหมายถึงมีแนวโน้มจำนวนผลงานเพิ่มขึ้น ส่วนตัวอักษรสีฟ้าหมายถึงมีแนวโน้มจำนวนผลงานลดลง
        แถบเมนู Reporting เป็นแถบเมนูแสดงการรายงานผลในรูปแบบของตารางและกราฟ โดยสามารถรายงานผลตามรูปแบบที่ผู้ใช้งานเลือกนำเข้าข้อมูลผู้วิจัย การอ้างอิง สถาบันการศึกษา การ Benchmarking และหน่วยงานความร่วมมือ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการรายงานผลได้ตามต้องการ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงผลในแถบเมนู Reporting

 

ที่มา
https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11299-scival
https://www.research.chula.ac.th
https://op.mahidol.ac.th/ra/research_info/research_info_scival/
https://www.thailibrary.in.th/2022/01/04/virtual-worlds-research-performance/

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 39 views