จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 65 – ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

Newsletters

เกมการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้วิวัฒนาการระดับจุลภาคของนักเรียนมัธยมศึกษา

เรื่อง : กานต์รวี มีแก้ว1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี 2

        Microevolution เป็นแนวคิดทางชีววิทยาที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงในระดับจีโนไทป์ที่นำไปสู่ความถี่อัลลีลของประชากรซึ่งอาจนำมาซึ่งวิวัฒนาการ เนื่องจากความซับซ้อนของแนวคิดนักเรียนจำนวนมากพบว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องยากที่จะศึกษา และมีทัศนคติเชิงลบต่อหัวข้อนี้ การศึกษาครั้งนี้จึงนำประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นหลักในการพัฒนาเกมการศึกษาที่เรียกว่า MicroEvo ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดทางชีววิทยา งานวิจัยนี้ได้ใช้แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ มาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเกมในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 79 คน ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วมทำคะแนนดีขึ้นจาก 12.35 ในการทดสอบก่อนหน้าเป็น 15.39 ในการทดสอบหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 95% นอกจากนี้การวิเคราะห์รายการแสดงให้เห็นว่าร้อยละของคำตอบที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจาก 45.06% เป็น 63.67% หลังจากเล่นเกม ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ของความเข้าใจผิดลดลงจาก 21.25% เป็น 9.75% ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าเกม MicroEvo ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือการเรียนการสอนทางเลือกที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจในแนวคิดของนักเรียนในการเรียนวิวัฒนาการระดับจุลภาค

        บทความนี้ขอนำเสนอข้อคิดเชิงวิเคราะห์ว่าทำไมการใช้เกมเพื่อการศึกษาจึงสามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียนได้ กล่าวคือ กลไกที่เป็นไปได้ใน MicroEvo ซึ่งเชื่อว่าเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับการพัฒนาเชิงบวกเช่นนั้นคือกฎของเกมที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ เมื่อนักเรียนเล่นเกมเพื่อที่จะแข่งขันกับพวกเขาพวกเขาจะต้องเข้าใจกฎของเกมและวิธีการทำงาน เนื่องจากกฎของ MicroEvo เป็นเนื้อหานำการกระทำทุกอย่างในเกมสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คำหลักที่สำคัญ เช่น ดริฟท์ทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์ การย้ายถิ่น และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งคำเหล่านี้จะปรากฏซ้ำ ๆ ในการ์ดเหตุการณ์เพื่อให้พวกเขาคุ้นเคย ซึ่งผ่านการทำซ้ำนักเรียนจะเกิดความคุ้นเคยกับกฎและข้อกำหนด ซึ่งอาจนำไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างข้อกำหนดและวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงความถี่อัลลีล หลังจากนั้นบทสรุปและการอภิปรายในการศึกษาครั้งนี้ช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงความรู้สึกเชิงตรรกะที่อยู่เบื้องหลังเกมที่สามารถเกี่ยวข้องกับแนวคิดของ microevolution ได้

อ้างอิงจากบทความ Meekaew, K. & Yasri, P. (2020). MicroEvo: An educational game to enhance high school students’ learning performance of microevolution. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 13(8), 1333-1345.  

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 55 views