จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 65 – สาระน่ารู้ 7

Newsletters

Augmented Reality และ Virtual Reality
กับการเรียนรู้ในยุคชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal)

เรื่อง : จตุุรงค์ พยอมแย้ม

         จากที่ได้กล่าวไปในคราวที่แล้ว เด็กไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ ชีวิตวิถีถัดไป หรือ “Next Normal” จากที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับโควิด 19 และได้สร้างผลกระทบในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก
        การศึกษาไทยในยุคชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) นั้น จะมีพื้นฐานมาจากแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นั้นเอง กล่าวคือ การเรียนรู้จะเป็นในรูปแบบออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้กันมากก็คงหนีไม่พ้น Augmented Reality และ Virtual Reality

        Augmented Reality (AR) คือ การนำเทคโนโลยีมาผสมผสานระหว่างมุมมองโลกแห่งความจริง เข้ากับวัตถุเสมือนจริง ผ่านเครื่องมือสื่อสารต่าง ซึ่งทำให้เกิดประสบการณ์การรับรู้ที่แบบใหม่ Virtual reality (VR) คือ การจำลองโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา ถ้า AR คือ การสร้างให้เราเห็นหรือตอบสนองกับวัตถุเสมือนในโลกของความจริง เทคโนโลยี VR คือ การพาเราไปอยู่ในโลกของความจริงเสมือน ผ่านการใช้อุปกรณ์เสริม เช่น แว่น VR

        เทคโนโลยี AR/VR นี้ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาได้อย่างมากมาย โดยห้องเรียนที่มีการใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวแบบ AR นั้นจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกอยากเรียนรู้ และช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าใจหัวข้อต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่สนใจจะแสดง ภาพโมเดล 3 มิติ ข้อความตัวอย่างเสียงหรือวิดีโอจากผู้สอน ขึ้นหลังจากที่ผู้เรียนใช้เครื่องมือสื่อสารของตัวเองสแกนบางอย่างบนหน้าหนังสือหรือสื่อการเรียนของพวกเขา เป็นต้น หรือการใช้ VR ทำให้เรารู้สึกถึงความสมจริง โดยผู้เรียนจะถูกทำให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับความจริงเสมือน หรือที่เราได้ยินบ่อย ๆ ว่า เมตาเวิร์ส (Metaverse) โดยผู้เรียนสามารถจะตอบสนองอย่างไรก็ได้กับโลกเสมือนตามขอบเขตที่ผู้สอนได้กำหนดไว้

        โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AR/VR นี้ มีการขยายตัวและเติบโตอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนและสนับสนุนจากทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้ในอนาคตอันใกล้นี้ เครื่องมือที่ตอบสนองกับเทคโนโลยีนั้นจะมีราคาที่ถูกลง และเข้าถึงกับผู้คนในทุกระดับมากยิ่งขึ้น

        จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่าการออกแบบการเรียนรู้ที่โลกเสมือนมาบรรจบกับความจริง จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ในยุคชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ยิ่งถ้าทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามามรถสร้างทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน และสามารถปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่จะต้องพบเจอต่อไปในอนาคต จะยิ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด

ที่มา
http://www.trueplookpanya.com/

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 55 views