จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 66 – EDITOR’S NOTE

Newsletters

EDITOR’S NOTE

       สวัสดีครับ ผ่านไปครึ่งปี 2565 แล้วนะครับ ในจุลสารนวัตกรรมฉบับที่ 66 นี้ ท่านจะได้พบกับ คอลัมน์ศึกษาปริทัศน์เกี่ยวกับ “โลกทัศน์ทางการศึกษาหลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19” ซึ่งเน้นในเรื่องการดำเนินการการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบออนไลน์และแบบผสมผสานครับ ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะกล่าวถึง “รูปแบบ COPE เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในห้องเรียน” ซึ่งจะกล่าวถึงแนวคิดการใช้กรอบของบุคลิกภาพของ DISC และวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ Kolb ครับ
        สำหรับนวัตกรรมจากสถาบันฯ เรื่อง “ผลกระทบของกลยุทธ์ออนไลน์ที่มีต่อผลการเรียนการรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในหลักสูตรออนไลน์ระดับอุดมศึกษา” ซึ่งในงานวิจัยนี้ ได้เสนอแนวทางการเรียนรู้แบบควบคุมตนเอง โดยแนะนำให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และสนับสนุนผู้เรียนในการติดตามสถานการณ์เรียนรู้ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ รายละเอียดติดตามได้ในบทความครับ ในสาระน่ารู้ ท่านจะได้พบกับ (1) เทคนิคการป้องกันตนจากแก๊ง call center (2) เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม ตอนที่ 2 (3) เทคนิคการสืบค้นผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ (4) 10 แอปแนะนำในปี 2022 สำหรับตัดต่อรูปในโทรศัพท์มือถือ (5) รวมมิตรสิทธสวัสดิการ IL Happy Office (6) การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของกระเบื้องที่ติดตั้งพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ (7) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
        สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังจะเห็นได้จากภาพข่าวต่าง ๆ บทบาทที่สำคัญอันหนึ่งของสถาบันฯ คือการขยายขอบเขตการฝึกอบรม “ศาสตร์การสอน” นอกสถานที่ให้กับคณะจารย์ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านศาสตร์การสอน ให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อีกโครงการหนึ่งที่จัดแบบออนไซต์คือ โครงการ “STEM & Robotics Camp” ซึ่งสถาบันฯ รับดำเนินการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อมาที่สถาบันฯ ได้โดยตรงครับ
        นอกจากนี้สถาบันฯ ยังจัดการอบรมแบบเผชิญหน้า 3 หลักสูตร ได้แก่ “Brain-Based Learning (BBL) การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง รุ่นที่ 7” กับ “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี รุ่นที่ 2” และหลักสูตรใหม่ล่าสุดเรื่อง “ผู้บริหารยุคใหม่กับการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์” ใน 3 เดือนที่ผ่านมา ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2565 นี้ สถาบันฯ จะจัดการอบรมแบบออนไลน์และออนไซต์จำนวนมาก ท่านผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สถาบันฯ https://il.mahidol.ac.th สวัสดีครับ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 10 views