จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 66 – สาระน่ารู้ 5

Newsletters

รวมมิตรสิทธิสวัสดิการ IL Happy Office

เรื่อง : อรวรรณ ดวงสีใส

         การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลและกฎหมายกำหนดนั้นเป็นอีกหนึ่งแนวทางของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อธำรงรักษาคนเก่ง คนดี ให้คงอยู่กับองค์กร และเป็นการจูงใจผู้สนใจหางานให้เข้ามาร่วมงานกับสถาบันฯ ได้ โดยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมสามารถแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

 1.  สวัสดิการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ และผลงานทางวิชาการ
  – ทุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ / ทุนฝึกอบรม / ทุนพัฒนางานวิจัย
  – ทุนสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
  – การให้รางวัลส่งเสริมความเป็นเลิศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
  – การให้รางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
  – ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ/ประชุมวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  – ส่งเสริมฝึกอบรมความรู้ทางสายวิชาชีพ และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบ online และ onsite
  – การสัมมนาประจำปี
  – บริการห้องสมุด หรือมุมอ่านหนังสือ ฯลฯ เป็นต้น
 2. สวัสดิการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
  – การช่วยค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือญาติสายตรงเจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง
  – การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น การคลอดบุตร งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ เป็นต้น
  – การให้เงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประสบอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาติอื่น
 3. สวัสดิการส่งเสริม Work – Life Balanced
  – การปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time)
 4. สวัสดิการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  – ค่าตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
  – การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย
 5. สวัสดิการนันทนาการ และอื่นๆ
  – ตัดเครื่องแบบสูทพนักงาน และเสื้อโปโล
  – การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  – การแข่งขันกีฬา
  – สวนมุมสวย สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

        นับว่าเป็น 5 แนวทางในการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความต้องการของบุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน เกิดความผูกพันกับองค์กร และสร้างผลงานที่ดีในระยะยาวให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 32 views