จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 66 – สาระน่ารู้ 3

Newsletters

เทคนิคการสืบค้นงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์

เรื่อง : อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง

        ฉบับนี้เรามาพบกับเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้งานวิจัยประสบผลสำเร็จกันนะคะ การที่นักวิจัยจะดำเนินการทำวิจัยซึ่งต้องมีการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเพื่อที่จะค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยของตนเอง ในฉบับนี้เราจะมาแบ่งปันเทคนิคการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาฝากค่ะ
        เทคนิคการสืบค้นข้อมูล หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการสร้างประโยคในการค้นหา เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การค้นหาพื้นฐานหรืออย่างง่าย (Basic Search) และการค้นหาแบบซับซ้อนหรือขั้นสูง (Advanced Search)
        การค้นหาพื้นฐานหรืออย่างง่าย (Basic Search) เป็นการค้นหาสารสนเทศอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยใช้คำโดด ๆ หรือผสมเพียง 1 คำ ในการสืบค้นข้อมูล
การค้นหาแบบซับซ้อนหรือขั้นสูง (Advanced Search) เป็นการค้นหาที่ซับซ้อนมากกว่าแบบพื้นฐาน ซึ่งมีเทคนิคหรือรูปแบบการค้นที่จะช่วยให้ผู้ค้นสามารถจำกัดขอบเขตการค้นหาหรือค้นแบบเจาะจงได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยใช้ Boolean Logic หรือการค้นหาโดยใช้คำเชื่อม AND, OR, NOT ใช้การตัดคำ (Truncation) และการจำกัดคำค้น (Limit Search) เป็นต้น
        เทคนิคการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ต้องสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากตัวแปรที่ทำการศึกษาวิจัย ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คำต้องกระชับและชัดเจน รวมถึงหาคำพ้องที่มีความหมายคล้ายคลึงกันและ Keyword ภาษาอังกฤษเพื่อง่ายการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และต้องค้นหาจากหลาหลายแหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากงานวิจัยที่สอดคล้องกัน แต่ทั้งนี้นักวิจัยต้องรู้จักแหล่งสารสนเทศหรือเครืองมือที่จะใช้ค้นหา และวิธีการจัดการผลลัพธ์ เช่น การบันทึก การสั่งพิมพ์ การส่งข้อมูลทาง E-mail รวมถึงการจัดการบรรณานุกรม
        นอกจากนี้ ยังมีการสืบค้นข้อมูลบน Internet เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยมีการค้นหา 2 วิธี คือ การค้นหาในรูปแบบ Index Directory (ผู้จัดเก็บข้อมูลเป็นบุคคลเป็นผู้จัดรวบรวมและทำระบบฐานข้อมูลขึ้นมา) และ รูปแบบ Search Engine (การใช้โปรแกรมรวบรวมเอกสารเว็บ การจัดทำรายการดรรชนีและโปรแกรมสืบค้น จากฐานข้อมูลของ Search Engine)

ที่มา
https://sites.google.com/site/komaudio/home/thekhnikh-kar-subkhn-khxmul สืบค้นวันที่ 28 มิถุนายน 2565
http://thaigoodview.com/node/144185 สืบค้นวันที่ 28 มิถุนายน 2565

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (1 votes, average: 4.00 out of 4)
Loading…
Views : 25 views