จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 66 – นวัตกรรมจากสถาบัน

Newsletters

ผลกระทบของกลยุทธ์ออนไลน์ที่มีต่อผลการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในหลักสูตรออนไลน์ระดับอุมศึกษา

เรื่อง : Ching-Yi Chang1, รศ. ดร. พัชรินทร์ ปัญจบุุรี2, Hui-Chen Lin3, Chiu-Lin Lai4, Gwo-Haur Hwang5

        การส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการจัดการกับปัญหาในทางปฏิบัติเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาฝึกฝนมากขึ้นภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนในชั้นเรียน การเรียนรู้แบบพลิกกลับได้ถูกนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนเวลาการบรรยายเป็นช่วงก่อนเข้าเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นผู้เรียนจึงมีเวลามากขึ้นสำหรับการฝึกฝนกิจกรรมในชั้นเรียน แม้ว่านักวิชาการจะยอมรับว่าการเรียนรู้แบบพลิกกลับเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ แต่นักวิจัยยังระบุถึงความท้าทายในการนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้เรียนจำนวนมากมีปัญหาในการเรียนรู้ก่อนเข้าชั้นเรียนด้วยตนเอง ในงานวิจัยนี้ ได้เสนอแนวทางการเรียนรู้แบบควบคุมตนเองเพื่อรับมือกับปัญหานี้ โดยแนะนำให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และสนับสนุนผู้เรียนในการติดตามสถานะการเรียนรู้ใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การเรียนรู้แบบพลิกกลับ (รวมถึงก่อน การสอนโดยใช้วิดีโอในชั้นเรียนและการอภิปรายในชั้นเรียน) การแบ่งปันงาน การประเมินตนเอง และความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ดังแสดงในภาพที่ 1 นอกจากนี้ ได้ทำการทดลองในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแนวทางที่เสนอ จากผลการทดลอง พบว่าวิธีการดังกล่าวช่วยปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การรับรู้ความสามารถในตนเอง การควบคุมตนเอง และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีสำหรับการวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมวิชาชีพแบบพลิกกลับ

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของระบบการเรียนรู้แบบพลิกกลับที่ควบคุมตนเองได้

 

อ้างอิง :  Chang, C. Y., Panjaburee, P., Lin, H. C., Lai, C. L., & Hwang, G. H. (2022). Effects of online strategies on students’ learning performance, self‐efficacy, self‐regulation and critical thinking in university online courses. Educational Technology Research and Development, 70(1), 185–204.

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 18 views