จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 66 – สาระน่ารู้ 6

Newsletters

การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของกระเบื้องที่ติดตั้งพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์

เรื่อง : ดร.ติณณภพ แพงผม

         บทความนี้ได้นำเสนอสมรรถนะเชิงความร้อนของกระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศที่ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โดยกระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศที่ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยกระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศ ท่อทางเดินอากาศเซลล์แสงอาทิตย์และพัดลม โดยที่พัดลมได้รับพลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์และไม่มีแบตเตอร์รี่ บ้านทดสอบจำนวน 2 หลัง แต่ละหลังมีปริมาตร 8 m3 บ้านทดสอบหลังหนึ่งมุงคอนกรีตปกติร่วมกับคอนกรีตระบายอากาศที่ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยติดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหลังคา ในขณะที่บ้านอ้างอิงมุงหลังคาด้วยกระเบื้องคอนกรีตปกติเท่านั้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศที่ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ในรูปที่ 1 ได้พัฒนามาจากกระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศตามเอกสารอ้างอิงโดยกระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศที่ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยกระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศ ท่อทางเดินอากาศพัดลมไฟฟ้าต่อตรงกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

        รูปที่ 2 แสดงกระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศที่ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และการทำงานเพื่อระบายอากาศและลดความร้อนสะสมภายในบ้านทดสอบ เมื่อพัดลมระบายอากาศทำงานอากาศจากภายนอกไหลผ่านช่องเปิดที่ประตูผ่านห้องทดสอบก่อนไหลผ่านช่องเปิดที่ฝ้าเพดานเข้าสู่ห้องใต้หลังคาและไหลเข้าสู่ท่ออากาศและไหลออกสู่ภายนอกผ่านกระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศ โดยลักษณะการไหลของอากาศในลักษณะนี้เรียกว่าการไหลแบบตัดขวาง (Cross flow) ซึ่งการไหลในลักษณะนี้อากาศที่ไหลผ่านเข้าที่ประตูจะช่วยในการระบายความร้อนสะสมภายในบ้านทดสอบที่เกิดจากการแผ่รังสีความร้อนจากผนังด้านในทำให้อุณหภูมิภายในห้องและอุณหภูมิห้องใต้หลังคาลดลงอีกทั้งยังลดการถ่ายเทความร้อนผ่านฝ้าเพดานด้วย

          สมรรถนะเชิงความร้อนของกระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศที่ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ แสดงในรูปความร้อนผ่านฝ้าเพดาน อุณหภูมิอากาศห้องใต้หลังคา อุณหภูมิห้องและจำนวนการเปลี่ยนอากาศ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากระเบื้องคอนกรีตระบายอากาศที่ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สามารถสร้างจำนวนการเปลี่ยนอากาศภายในห้องทดสอบได้ในช่วง 6-7 ACH ทำให้อุณหภูมิห้องทดสอบมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศแวดล้อม นอกจากนี้บ้านทดสอบมีค่าความร้อนผ่านฝ้าเพดานต่ำกว่าบ้านทดสอบอ้างอิงโดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การลดความร้อนสูงกว่า 40%

 

เอกสารอ้างอิง
[1] W. Puangsombut, D. Nonthi- worawong and T. Lohapan- somboon, “Effect of moisture reduction on thermal comfort by solar chimney window with small ventilation fan,” The Journal of Industrial Technolo-gy, Vol. 8, no. 1, pp. 22-30, January-June 2020.
[2] J. Khedari, C. Pongsatirat, W. Puangsombut and J. Hirunlabh, “Experimental performance of a partially-glazed Modified Trombe Wall,” International Journal of Ambient Energy, Vol. 26, no. 1, pp. 27-36, 2005.

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 36 views