จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 57 – IL Activities

Newsletters

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี        เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสัญจร” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสัญจร” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำโดยผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และคุณจตุรงค์ พยอมแย้ม ณ ฮาโมนี่รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ส่งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รศ. ดร.นพ.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ส่งมอบโล่เกียรติคุณให้แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4/2563 เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “พุทธโฆส : สัตถุสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษ ที่ 21 (The 3rd National Conference on Buddhaghosa : A Buddhist Modernity in 21st century)” โดยงานประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ดร.มนัสวี ศรีนนท์ บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานบทความวิชาการเรื่อง “ธรรมะกับการทำงาน : ทำงานอย่างไรให้มีความสุข (Dharma and Work: How to Work Happily)” พร้อมกันนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนำเสนอผลงานบทความวิชาการจนเป็นที่ยอมรับ โดยมี ดร.มนัสวี ศรีนนท์ เป็นผู้รับมอบแทน เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้อ้างอิงใช้ประโยชน์ในเชิงการบริหารและวิชาการต่อไป

IL Short Course Brain-Based Learning รุ่นที่ 3

        เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning รุ่นที่ 3 ” โดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักการศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง Brain-Based Learning ในแง่ของหลักการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning การทำงานของสมองทั้งสองซีกกับการเรียนรู้ แบบการเรียนรู้ (Learning Style) ระบบประสาทกับการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning และทฤษฎีของ Brain-Based Learning เพื่อให้สามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้ ณ ห้องทวีวัฒนา (TaweeWatana) ชั้น 6 โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 32 views