จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 57 – นวัตกรรมจากสถาบัน

Newsletters

ผลของ Tetraethyl Orthosilicate ต่อการเพิ่ม การยึดเกาะระหว่างฟองน้ำพอลิยูรีเทนกับ Silica aerogel เพื่อใช้สำหรับการดูดซับน้ำมัน

อริสา พรหมพาวิไล
สุพรรณ ยอดยิ่งยง
ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์

 
        การจัดการเกี่ยวกับน้ำเสียที่มีน้ำมันปนเปื้อนจากภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ท้าทาย วิธีการหนึ่งสำหรับการจัดการกับปัญหาดังกล่าว สามารถทำได้โดยการใช้วัสดุดูดซับน้ำมันเพื่อกำจัดน้ำมันที่ปนเปื้อนก่อนที่จะนำน้ำที่เหลือผ่านเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียต่อไป โดยทั่วไปวัสดุที่ใช้ในการดูดซับน้ำมันจะเป็นวัสดุรูพรุนที่มีความไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) ซึ่งปัจจุบันราคาค่อนข้างสูง จึงยังไม่มีการนำวัสดุดูดซับน้ำมันมาใช้ในระบบการบำบัดน้ำเสีย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันจาก silica aerogel โดยการใช้ Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) เป็นสารช่วยในการยึดระหว่างอนุภาคของ silica aerogel กับพื้นผิวของฟองน้ำพอลิยูรีเทน (PU) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การเพิ่ม TEOS 0.5 % สามารถเพิ่มการยึดเกาะได้มากขึ้น 73% (คิดจาก % การเพิ่มขึ้นของ silica) TEOS ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างอนุภาคของ silica aerogel กับ PU ทำให้สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาใช้ซ้ำสำหรับการดูดซับน้ำมันระหว่างการบำบัดน้ำเสียได้ ประสิทธิภาพการดูดซับสารอินทรีย์ต่าง ๆ ด้วย modified PU และประสิทธิภาพการดูดซับในการใช้ซ้ำ (Recyclability) ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 ตามลำดับ
รูปที่ 1 Oil/solvent absorption capacity of the modified PU
รูปที่ 2 Recyclability with palm oil of the modified PU

ที่มา: Prompawilai, A.; Yodyingyong, S.; Triampo, D. Effects of Tetraethyl Orthosilicate on Improving Adhesion Between Polyurethane Sponge/Hydrophobic Silica Gel Composite Materials for Oily Wastewater Treatment. Science of Advanced Materials 2020, 12, 200-205.

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (1 votes, average: 4.00 out of 4)
Loading…
Views : 142 views