จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 57 – Social Activities

Newsletters

ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

        เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดให้มีพิธีเททองพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณและพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายนอก ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เข้าร่วมรับรางวัลพนักงานดีเด่นของส่วนงาน รางวัลแม่ดีบุคลากรเด่น และรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้ารับรางวัลพนักงานและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ตำแหน่งลักษณะงานด้านวิชาการ อายุงานไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี และอายุงาน 10 ปีขึ้น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป สำหรับผู้มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ นายจตุรงค์ พยอมแย้ม และสำหรับผู้มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ได้แก่ นางสาวจันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี และดร.มนัสวี ศรีนนท์ ได้รับรางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติบัตร จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช

นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 คน แยกตามอายุงาน ดังนี้
อายุงาน 10 ปี ได้รับเข็มชั้นที่ 2 จำนวน 5 คน ได้แก่
    1.ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์
    2.นางวิราวรรณ ฉายรัศมีกุล
    3.รศ.ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี
    4.ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
    5.นายอนุวัตร บรรณารักษ์สกุล
อายุงาน 5 ปี ได้รับเข็มชั้นที่ 3 จำนวน 1 คน ได้แก่
    1.อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

ร่วมงาน “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี และพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก ในงาน “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563 “มหิดลเกมส์”


        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมเดินขบวนพาเหรดเข้าในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563 “มหิดลเกมส์” ในธีม รัก ณ มหิดล เกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020) นำโดยรองศาสตราจารย์ นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เข้าร่วมในพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

        เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และรศ. ดร. พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ร่วมด้วยรศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ. ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติอีกมาก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 22 views