จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 57 – Lectures Delivered

Newsletters

ได้รับเชิญไปบรรยาย ประสบการณ์ ใน Webinar: Inaugural AUN-TEPL Symposium 2020

        เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.00 – 12.00 น. รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมบรรยายประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Sharing of Use of Open Educational Resources (OER) and Massive Open Online Course (MOOC) Implementation in Thailand” ในงาน Inaugural AUN-TEPL Symposium 2020 ณ ห้องประชุม 2106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ได้รับเชิญเป็นคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด

        เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด และคณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ “การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการและการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ” ต่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 14 views